Nauwe banden met mens en samenleving

Ons engagement: een onderneming zijn met burgerzin, verantwoordelijk en bewust van de dagelijkse realiteit

Via ons human resources beleid, maar ook door projecten voor een transparante dialoog met onze stakeholders en onze sponsoring- of mecenaatacties, onderstrepen we onze vaste wil om een lokaal verankerd marktspeler te zijn, die bezorgd is om het welzijn en de toekomst van zijn medewerkers en die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opneemt. In dat laatste opzicht focussen we op 4 specifieke domeinen: sport, solidariteit, milieubescherming en cultuur.

Niemand in energiearmoede laten zitten

Energiearmoede blijft in België jammer genoeg toenemen en treft nu al bijna 16% van de klanten van ENGIE Electrabel. We springen hen bij op verschillende fronten:

  1. Informatie aanpassen en oplossingen ontwikkelen voor het beheer van het energiebudget.
  2. Het energierendement van hun woningen verbeteren.
  3. Steun aan het Belgisch Platform tegen Energiearmoede.

Onze acties voor onze minst begoede klanten

Transparantie en dialoog

Vanuit onze uitgesproken lokale aanpak onderhouden we een open en transparante dialoog met al onze stakeholders (klanten, omwonenden van onze installaties…) en ontwikkelen we specifieke instrumenten om die dialoog gaande te houden.

Het webcafé van ENGIE Electrabel

Het webcafé van ENGIE Electrabel

Ons webcafé is een 100% interactief discussieforum voor het uitwisselen van ervaringen. Het is een duidelijk en gebruiksvriendelijk communicatiemedium, rijk aan inhoud, informatie en adviezen

Je kan er alle thema’s aankaarten die met energie verband houden: tariefformules, comfort in huis, actuele onderwerpen, technologische evoluties… Het webcafé van ENGIE Electrabel is doorlopend geopend.

Ga naar het Webcafé
Actieve participatie van omwonenden en lokale organisaties

Actieve participatie van omwonenden en lokale organisaties

De omwonenden van onze nieuwe windturbineparken krijgen de exclusieve kans aangeboden om rechtstreeks te participeren in windenergie via de coöperatieve vennootschap Electrabel CoGreen.

Een windblog houdt hen op de hoogte van de vordering van het project.

Bij de uitvoering van onze projecten streven we altijd naar een nauwe samenwerking met lokale organisaties.

Electrabel CoGreen
Overleg met omwonenden

Overleg met omwonenden

We onderhouden een open dialoog met de omwonenden van onze bestaande en toekomstige installaties.

Het project rond de verwijdering van de terril van Hénâ is daarvan een treffend voorbeeld. We informeren de omwonenden proactief en transparant gedurende de volledige duur van het project.

Terril Hénâ

Sponsoring en sociaal mecenaat

We steunen sociale projecten die tot één van onze 4 actiedomeinen (sport, solidariteit, milieu, cultuur) behoren.

Hebt u vragen of wenst u een project voor te dragen, contacteer ons dan op sponsorship.belux@engie.com

In België worden verenigingen ook gesteund door de ENGIE Stichting.

Sport

Sport

We willen de integratie van jongeren in moeilijkheden bevorderen door hen waarden bij te brengen zoals respect voor anderen, teamgeest, strijdlust en de wil om door te zetten.

Lopende projecten:

ENGIE Street Heroes

Belgian Homeless Cup

ENGIE sponsoring
Solidariteit

Solidariteit

Sociale re-integratie is een belangrijke verantwoordelijkheid. We nemen die op door onze steun te verlenen aan projecten voor hulpverlening aan maatschappelijk uitgesloten kinderen en jongeren.

Lopende projecten:

SOS Kinderdorpen

VZW Stappen

ENGIE solidariteit
Milieu

Milieu

Nu handelen om het milieu van morgen te vrijwaren: ook dat is één van onze verantwoordelijkheden. Projecten rond biodiversiteit en duurzame ontwikkeling verdienen dan ook een bijzondere aandacht.

Lopende projecten:

Aquascope Virelles

ENGIE biodiversiteit
Cultuur

Cultuur

We steunen het behoud, de opwaardering en de toegang tot het cultureel erfgoed, met een heel bijzondere aandacht voor muziek.

Lopende projecten:

Koninklijke Muntschouwburg (Project “Een brug tussen twee werelden”)

ENGIE cultuur
Power2Act

Power2Act

Ons interne programma Power2Act bevordert en steunt initiatieven in de culturele sfeer of in het verenigingsleven waarbij onze medewerkers actief betrokken zijn als vrijwilliger. Dit programma ligt in het verlengde van ons mecenaatsbeleid.

Power2Act projecten

Energy Assistance
ENGIE Stichting

ENGIE Stichting

De ENGIE Stichting ijvert voor een betere integratie van jongeren in onze samenleving, en daarbij zet zij vooral in op onderwijs, sport en cultuur. In België steunt ze 31 projecten die zich om het welzijn van kinderen en jongeren bekommeren.

Lees hier meer over de projecten van de ENGIE Stichting in België

Een proactief HR-beleid

ENGIE Electrabel telt bijna 4 500 medewerkers. Ze zijn de dragende pijlers van onze onderneming. Voor hen en voor alle toekomstige medewerkers verfijnen we voortdurend ons human resources beleid.

Gelijke kansen voor vrouwen

Gelijke kansen voor vrouwen

Doel: onze vakgebieden vervrouwelijken.

Momenteel is ongeveer één kwart van onze werknemers vrouwelijk, ook in functies met leidinggevende verantwoordelijkheden.

ENGIE gelijkheid
Toegang tot werk voor iedereen

Toegang tot werk voor iedereen

Doel: kwetsbare bevolkingsgroepen aan werk helpen.

In het kader van ons project rond Integratiegroepen volgen deze personen gedurende één jaar verschillende opleidingen binnen de onderneming, wat hun kansen op de arbeidsmarkt verhoogt.

ENGIE diversiteit
Werken in alle veiligheid

Werken in alle veiligheid

Doel: veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.

Sinds twee jaar voeren we bij onze medewerkers een grootschalige bewustmakingscampagne over het thema “Doelstelling Nul Arbeidsongevallen”.

ENGIE Veiligheid

“ENGIE Electrabel hecht een wezenlijk belang aan veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. Dat blijkt uit onze opeenvolgende Globale Preventieplannen. Het Plan 2015-2020 besteedt een heel bijzondere aandacht aan psychosociale risico’s en welzijn op het werk.” Philippe Van Troeye, Bestuurder – Directeur-generaal van Electrabel

Bij ons komen werken?

Meer lezen over het human resources beleid van ENGIE.

U wil er meer over weten?