Wie controleert ENGIE Electrabel als uitbater?

De performantie en de veiligheid van de Belgische kerncentrales wordt van nabij opgevolgd door heel wat onafhankelijke instanties. Het is de meest gecontroleerde sector ter wereld. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) houdt continu ter plaatse toezicht op de veilige uitbating van de kerncentrales. Inspecteurs van het controleorganisme Bel V (een filiaal van het FANC) hebben permanent toegang tot de site en alle documenten, verslagen en rapporten.

 

Daarnaast ontvangen de kerncentrales van Doel en Tihange ook regelmatig externe audits van verzekeringsmaatschappijen, het Internationaal AtoomEnergie Agentschap (IAEA) en de World Association of Nuclear Operators (WANO). Ook heel wat onafhankelijke interne auditdiensten kijken toe op de veiligheid. De kerncentrales van Doel en Tihange ontvangen zo’n 50 audits per jaar, gemiddeld één per week dus. Wereldwijd wordt alle informatie uitgewisseld. Op die manier kunnen we steeds leren uit ervaringen en goede praktijken van andere kerncentrales en werken we aan continue verbetering op basis van de uitgewisselde ideeën.

Wat is de rol van de Belgische federale overheid?

De controle op de Belgische nucleaire installaties valt onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), een instelling van openbaar nut onder de voogdij van de minister van Binnenlandse Zaken. Het FANC ziet erop toe dat de bevolking en het leefmilieu op een doeltreffende manier tegen het gevaar van ioniserende stralen worden beschermd. Het statuut van het FANC geeft de instelling een grote onafhankelijkheid, wat onontbeerlijk is om haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving in de grootste onpartijdigheid te kunnen nakomen.

 

Voor de permanente controles op de nucleaire sites doet het FANC een beroep op haar technisch filiaal Bel V. Zij heeft, net als het FANC, een vrije en permanente toegang tot de kerncentrales van Doel en Tihange.

Wat doet het IAEA?

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap is een onafhankelijke intergouvernementele organisatie in de schoot van de Verenigde Naties. Het IAEA ontwikkelt normen voor nucleaire veiligheid en bevordert, op basis van deze normen, het behalen en handhaven van een hoog niveau van veiligheid in de toepassingen van kernenergie, alsmede de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen ioniserende straling. Naarmate het aantal nucleaire installaties in de wereld toenam, breidde het IAEA zijn activiteiten uit met diensten die nauwer op de eigenlijke exploitatie aansloten: het agentschap stelde internationale teams samen die zich niet langer tot de studie van documenten beperkten maar die zich ter plaatse begaven om na te gaan hoe de veiligheid van nucleaire installaties in de dagelijkse praktijk werd verzekerd. Zo ontstond de OSART (Operational Safety Review Team). De kerncentrales van Doel en Tihange kregen in het verleden al verschillende keren bezoek van een OSART-team.

Wat is WANO?

WANO (World Association of Nuclear Operators) groepeert alle nucleaire operatoren van de wereld. De organisatie heeft tot doel de veiligheid en betrouwbaarheid van de kerncentrales te maximaliseren. Dit doet ze door de uitwisseling van informatie en het aanmoedigen van communicatie, door gezonde concurrentie tussen haar leden te stimuleren en ze onderling te vergelijken.