Kerncentrales en het milieu

Kerncentrales dragen in aanzienlijke mate bij tot de beperking van broeikasgasemissies. Zoals elke industriële activiteit hebben ze echter ook een milieu-impact. Naast de klassieke problemen die ook bij andere elektriciteitscentrales voorkomen, kampen kerncentrales met een zeer specifieke problematiek: die van radioactiviteit en radioactief afval. In onze kerncentrales van Doel en Tihange nemen we talrijke maatregelen om de impact van hun activiteiten te verminderen.

 

De kerncentrales behoren tot de 75 geregistreerde EMAS vestigingen in België
De kerncentrales behoren tot de 75 geregistreerde EMAS vestigingen in België

Het EMAS milieubeheersysteem, altijd streven naar beter

Onze 2 kerncentrales behoren tot de 75 EMAS-geregistreerde (Eco-Management and Audit Scheme) ondernemingen in België. Dit betekent dat ze gebruik maken van een milieubeheersysteem dat een doorlopende verbetering van hun milieuprestaties beoogt. In dat kader publiceren ze elk jaar een milieuverklaring met daarin een beschrijving van de milieu-impact van hun activiteiten en van de genomen maatregelen om de veiligheid te waarborgen, het milieu te ontzien en het welzijn van hun medewerkers te vrijwaren.

Die gegevens worden vervolledigd met de milieuresultaten en -doelstellingen, waaronder ook de productie en het beheer van radioactief afval en radioactieve lozingen. Voor elke significante impact wordt er een actieplan uitgewerkt om de gevolgen ervan te beperken.

Serge Dauby, communicatieverantwoordelijke Tihange: “Respect voor het milieu is een prioriteit in de centrale van Tihange. Of het nu gaat om minder papier-, water- of energieverbruik of het beperken van geluidshinder, telkens worden die elementen uiterst zorgvuldig geanalyseerd en worden er corrigerende maatregelen genomen waar dat nodig mocht zijn. Het uitzicht van onze vestiging wijzigt voortdurend op het ritme van uiteenlopende projecten, zoals bijvoorbeeld de aanplanting van “duurzame” vegetatie of de installatie van bijenkorven. De EMAS-registratie is onmiskenbaar een drijfveer die ons voortdurend aanmoedigt om nieuwe acties te ontwikkelen en beslissingen te nemen die het milieu ten goede komen."

Bij de minste CO2-uitstoters, dankzij kernenergie

67% van de elektriciteitsproductiecapaciteit van ENGIE Electrabel stoot geen CO2 uit, voornamelijk door de inzet van kerncentrales. Net zoals hernieuwbare energie is kernenergie één van de energiebronnen die de minste CO2 uitstoten. Ze draagt dan ook in aanzienlijke mate bij tot de strijd tegen de klimaatopwarming.

59% van de elektriciteit die ENGIE Electrabel produceert, is vrij van CO2, vooral dankzij de kerncentrales van Doel en Tihange die samen goed zijn voor een vermeden CO2-uitstoot van 20 miljoen ton per jaar (in vergelijking met moderne aardgascentrales). Ons productiepark behoort dan ook tot de koolstofarmste van Europa.

ranking CO2

Radioactieve lozingen en radioactief afval: een verantwoordelijk beheer van een bijzondere problematiek

Een kerncentrale produceert lozingen en afval die radioactief zijn, wat betekent dat ze stoffen bevatten die ioniserende stralingen blijven uitzenden. Naargelang van hun gevarenniveau worden ze op verschillende manieren behandeld.

Radioactieve lozingen

Ondanks de best beschikbare insluitings- en filtratietechnieken is het momenteel onmogelijk om gasvormige radioactieve lozingen (die jodium, edelgassen, aerosolen en tritium bevatten die bij de kernsplijting worden gevormd) voor 100% te vermijden. De lozingen zijn echter zeer beperkt en blijven hoe dan ook ver onder de toegelaten wettelijke limieten. Ze worden opgeslagen in tanks om hun radioactiviteit te doen dalen. Pas wanneer het niveau niet langer een gevaar of risico voor het milieu vormt, worden ze in de atmosfeer geloosd.

Bij de zuivering en chemische conditionering van de nucleaire circuits komen er vloeibare radioactieve stoffen vrij die vóór hun lozing een fysico-chemische behandeling ondergaan waardoor hun radioactiviteit tot een zo gering als redelijk mogelijk niveau wordt herleid. Net zoals bij de gasvormige lozingen blijft dit niveau zeer ruim onder de wettelijke limieten.

Radioactief afval

Radioactieve afvalstoffen worden ingedeeld in 3 categorieën op basis van hun levensduur en hun radioactiviteit.

Hoogactief afval van bestraalde splijtstof

Hoogactief afval van bestraalde splijtstof

Bestraalde splijtstof wordt momenteel op 2 manieren opgeslagen: onder water in een desactivatiebekken (Tihange) of droog in containers (Doel) die zich op de site van onze kerncentrales bevinden. Op langere termijn zal het, afhankelijk van een overheidsbeslissing over het statuut van de bestraalde splijtstof, hetzij voor recyclage naar een opwerkingsfabriek worden gestuurd, hetzij naar een centrum voor conditionering en opslag.

NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) staat in voor het beheer van radioactief afval.
Laag- en middelactief afval

Laag- en middelactief afval

Het beperken van de hoeveelheid laag- en middelactief afval blijft een permanente doelstelling van onze kerncentrales. De hoeveelheden zijn echter afhankelijk van geplande onderhoudsactiviteiten en projecten. In 2015 hebben de centrales van Doel en Tihange 147 m³ laag- en middelactief afval geproduceerd.

We beschikken op de sites over installaties waarmee het merendeel van dit afval vóór verwijdering kan worden voorbehandeld.

Waterfilters, laagactieve harsen en slib worden in speciale afvalvaten met beton gemengd. Het afval vormt op die manier één geheel met het beton. Deze immobilisatietechniek staat ook bekend als “conditionering”. De vaten worden tijdelijk op de site opgeslagen vooraleer naar Belgoprocess te worden overgebracht.

Ander vast en persbaar afval wordt samengedrukt en voor verdere verwerking eveneens naar Belgoprocess afgevoerd.

Lees het dossier van het Nucleair Forum over radioactief afval
Wist u dit? In België staan NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) en haar filiaal Belgoprocess in voor het beheer van radioactief afval. 99% van het totale volume van radioactief afval bestaat uit laag- en middelactief afval.

U wil er meer over weten?

De wereld van de energie

De wereld van de energie

Ontdek ons laatste nieuws
Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Jouw huis nog slimmer en comfortabeler

Welkom op onze blog
# Lokaal producent - De energiemix

# Lokaal producent - De energiemix

Biomassa
Windenergie
Waterkracht
Kernenergie
   Doel
   Tihange
   Veiligheid
   Milieu
   Projecten
Gas

Home