In het kader van haar windmolenprojecten neemt ENGIE Electrabel begeleidende maatregelen om het milieu en meer in het bijzonder de biodiversiteit een handje te helpen. Zo werden in Mochamps, in de provincie Luxemburg, ecologische poelen aangelegd voor vogels. Een première.

Biodiversité 04052016 3000Het zijn schitterende beelden, een lust voor het oog. Half maart zijn tientallen kraanvogels op trektocht ’s nachts neergestreken op de vijver van Mochamps en de ecologische poelen die ENGIE Electrabel heeft aangelegd ter voorbereiding van het windmolenproject Grune.

Geoffroy Delvaulx, Business Developer Wind OnShore bij ENGIE Electrabel, is blij: “De komst van die vogels bewijst dat de poelen hun taak vervullen. Ze getuigen ook van onze waarden en ons engagement voor het milieu en de biodiversiteit. Dit is geen greenwashing, het gaat om concrete en doeltreffende ingrepen.”

Maatregelen afgestemd op het landschap

Elk windmolenproject gaat gepaard met een studie over de mogelijke impact van het park op de bodem, de mens, het milieu en de fauna in het algemeen. Deskundigen meten bijvoorbeeld ter plaatse het vleermuizenbestand op of houden een vogeltelling.

“Wij omringen ons met experts die ons het best de weg kunnen tonen naar gepaste milieumaatregelen”, vertelt Geoffroy Delvaulx. “Op basis van de resultaten van die effectenstudie, onder meer op het vlak van aantal vogels of de kwetsbaarheid van de habitat, formuleert het studiebureau aanbevelingen. Een project kan onuitvoerbaar worden verklaard wegens zijn impact. Maar zijn de gevolgen beperkt, dan nemen we begeleidende maatregelen. In het geval van Grune moest de zwarte ooievaar die nestelt in een boomgroep aan de zuidkant van het terrein naar een ander gebied worden gelokt. Gérard Jadoul en de vzw Solon, gespecialiseerd in die ooievaarsoort, hebben ons aangeraden poelen van 25 meter aan te leggen. Dat hebben we dan ook gedaan, zonder de goed- of afkeuring van het windmolenparkproject af te wachten. En ze werken! Voor ons is dat een première en meteen een bewijs dat we onze waarden trouw blijven.”

Ecologische omkadering

Bij de bouw van een windmolenpark zijn niet altijd zulke ingrijpende maatregelen nodig als de aanleg van ecologische poelen. Er is een arsenaal aan middelen beschikbaar die bij de bouw van een park kunnen worden ingezet.

“Dat kan gaan van het aanplanten van hagen tot ingrepen om de geluidshinder van de windturbines door middel van ‘noise reduced operation’ te beperken”, verduidelijkt Geoffroy Delvaulx. “Om de vleermuizen te beschermen, vraagt men ons wel eens om het vermogen van onze machines te beperken afhankelijk van de temperatuur en de windsnelheid. Soms krijgen we ook de vraag om rond ons park drie meter brede grasstroken aan te leggen die dan afwisselend een maaibeurt krijgen. Zo kunnen we een verscheidenheid aan milieus creëren om de biodiversiteit te bevorderen (vogels, insecten, zoogdieren…). Dan is het onze taak om met landbouwers die eigenaar zijn van die gronden te onderhandelen en ze te vergoeden voor het gebruik van de oppervlaktes die we innemen voor ecologische maatregelen. Zonder akkoord kunnen we het windmolenpark niet aanleggen, dat is duidelijk.”

27.05.2016