Het akkoord tussen Electrabel en de federale regering van 30 november was het middelpunt van de belangstelling. Kernenergie verdeelt de opinies. Voor- en tegenstanders hebben deze week, terecht, hun mening gegeven. We hebben een tiental uitspraken genomen die niet correct zijn.

ENGIE Electrabel Doel jbcOpdat u zelf een mening zou kunnen vormen over het onderwerp, vindt u hier de objectieve, waarheidsgetrouwe elementen.

1. “Doel 1 en 2 zijn helemaal niet nodig voor de bevoorradingszekerheid. Waarom ze dan verlengen?"

Bevoorradingszekerheid betekent niet dat je in augustus voor de eerste keer gaat kijken hoeveel je voor de maand november moet voorzien. De vraag van de bevoorradingszekerheid moet worden bekeken op middellange en lange termijn. Daarbij moet je rekening houden met talrijke elementen zoals de evolutie van de productiemiddelen in de buurlanden. België is meer en meer afhankelijk van de invoer van elektriciteit. Welnu, we stellen vast dat de buurlanden de komende jaren minder en minder overschotcapaciteit zullen hebben om uit te voeren naar België. Nederland is een voorbeeld. Vanaf 2019 zal dit land, afhankelijk van het weerhouden scenario, niet meer uitvoeren naar België of alvast in mindere mate. Dus, zelfs wanneer de heropstart van Doel 3 en Tihange 2 een positieve impact heeft op korte termijn, zal de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 met 10 jaar bijdragen aan de bevoorradingszekerheid in de komende jaren. Er moet ook aan worden toegevoegd dat de vooruitzichten zijn gebaseerd op inschattingen. Je kan immers nooit de beschikbaarheid van het productiepark en klimatologische omstandigheden exact voorspellen. Tijdelijke en onvoorziene onbeschikbaarheden van productie-eenheden zijn altijd mogelijk en bijvoorbeeld een onvoorziene koudegolf kan steeds plaatsvinden.

2. “De nucleaire bijdrage verminderen, komt neer op het geven van een cadeau aan Electrabel, terwijl de klanten niets krijgen!”

De overeenkomst die gesloten werd met de federale regering betekent op geen enkele wijze een ‘cadeau’ voor Electrabel. Onze onderneming vraagt alleen maar om te worden behandeld zoals elke andere industrieel: geen voorkeursbehandeling maar ook geen ongunstige behandeling. De overeenkomst met de regering laat toe om een kader te creëren voor de verlenging van Doel 1 en Doel 2 met een bijdrage van 20 miljoen euro per jaar. In parallel heeft de federale regering het fiscale kader vastgelegd voor de centrales Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3. De regering verzekert zich van een gegarandeerde minimumbijdrage voor de toekomst, ervoor zorgende dat wanneer de marges voor Electrabel stijgen, de bijdrage eveneens stijgt. Dit systeem is helemaal geen cadeau. Het laat alleen toe om terug tot een zekere normale toestand te komen. De hoogte van de belastingheffing op de nucleaire activiteiten van Electrabel was immers confiscatoir geworden: Electrabel betaalde meer belastingen dan de marges die deze activiteiten voor haar opleverden. De elektriciteitsprijzen zijn de laatste jaren met de helft gedaald wat een belangrijke invloed heeft op deze marges. Het is logisch dat met deze evolutie rekening wordt gehouden bij de manier waarop de bijdrage wordt berekend.

3. “Het is gevaarlijk om kernreactoren ouder dan 40 jaar te verlengen!”

De limiet van 40 jaar voor een nucleaire centrale is een politieke beslissing. De centrales zijn technisch gezien niet verouderd na 40 jaar exploitatie. De nucleaire veiligheid is de eerste prioriteit van Electrabel. De centrales worden nauwgezet onderhouden en regelmatig grondig geïnspecteerd. Elke 10 jaar vindt er een grote revisie plaats. De centrales worden dan vergeleken met de meest recente internationale standaarden op het vlak van nucleaire veiligheid. Bovendien wordt hun design verbeterd. Volgens de internationale autoriteiten behoren Doel 1 en Doel 2 tot de beste centrales in de wereld, zowel op het vlak van nucleaire veiligheid als wat de beschikbaarheid betreft. De verlenging van de levensduur van de reactoren gebeurt onder toezicht van het onafhankelijke Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Electrabel gaat 700 miljoen euro investeren om de levensduur van de twee eenheden Doel 1 en Doel 2 in alle veiligheid te verlengen.

4. “De factuur van de klanten zal stijgen, zelfs Test Aankoop kondigt dit aan!”

Deze verklaring is helemaal niet correct. Noch de klant, noch de Staat zullen de kosten voor de verlenging van Doel 1 en Doel 2 dragen. Het is Electrabel, 100% private onderneming, die lokaal 700 miljoen euro zal investeren. De energieprijzen worden bepaald op de groothandelsmarkt. Indien er trouwens meer elektriciteit geproduceerd wordt, hebben de prijzen eerder de neiging om te dalen. Laten we ook niet vergeten dat de elektriciteit die de consument verbruikt (het Electrabel-deel op de factuur) slechts 30% van de totale factuur voorstelt. De overige 70% bestaat uit netwerkkosten, heffingen, btw en de bijdrage voor hernieuwbare energie. Integendeel, dankzij de verlenging zal er op 10 jaar tijd 200 miljoen euro gestort worden in een energietransitiefonds. De productie van elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen kan rekenen op subsidies die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling. Deze subsidies hebben daarentegen wel een impact op de eindfactuur van de klant.

5. “Er zullen geen investeringen in hernieuwbare energie meer mogelijk zijn.”

Integendeel. Electrabel is momenteel de grootste producent van hernieuwbare energie in België en we willen dit ook blijven. Als we al onze geplande projecten kunnen realiseren, zouden we de komende 10 jaar 4,3 miljard euro in België kunnen investeren. Dit in on- en offshore windmolens, opslag van energie en energie-efficiëntie. Dit bedrag ligt 3 maal hoger dan de investeringen nodig voor de levensduurverlenging van de nucleaire centrales. Hernieuwbare energie en kernenergie mogen niet beschouwd worden als concurrenten. Dat is een foutief debat. Ze vullen elkaar aan. De energietransitie kan maar plaatsvinden als we investeren in een diverse energiemix, de energie-efficiëntie van onze klanten en in innovatie. Het bekomen akkoord is belangrijk. Enerzijds omdat het de bevoorradingszekerheid garandeert en anderzijds de mogelijkheid geeft om zich actief te lanceren in de energietransitie en het post nucleaire, en omdat het de betrokken overheidsinstanties meer tijd geeft om hun energiebeleid in ons land uit te tekenen.

ENGIE Electrabel nucleaire jbc6. “Windmolens zullen stilgelegd moeten worden want kerncentrales kunnen niet worden stopgezet. Dit betekent dus een rem op de ontwikkeling van hernieuwbare energie.”

Voor een investeerder, is het onzekerheid die hem ervan weerhoudt om te investeren. Om te investeren heeft de industrie een visie nodig op een termijn van 15 tot 20 jaar. Dit is zeker het geval in de energiesector die enorm onder druk staat in heel Europa waardoor belangrijke investeringen uitblijven. Om deze reden moet in België een duidelijke visie ontwikkeld worden op de toekomstige energievoorziening. De ondersteuningsmechanismes voor de verschillende vormen van energieproductie, die rekening houden met de realiteit van de markt (bijv. elektriciteitsprijzen), moeten in dit kader mee geëvalueerd worden. De 4 betrokken Ministers van Energie dienen dringend in onderling overleg de energiestrategie voor ons land uit te tekenen. Het is op basis van deze strategie dat alle energieproducenten investeringen kunnen voorstellen.

7. “De levensduurverlenging zal het monopolie van Electrabel versterken, er is dus geen enkele concurrentie mogelijk!”

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, vertegenwoordigt Electrabel slechts 42% van de elektriciteitsproductiecapaciteit in België. Bovendien moet men België niet als een eiland beschouwen. België maakt deel uit van een onderling verbonden markt tussen Frankrijk, België, Luxemburg, Nederland en Duitsland. ENGIE vertegenwoordigt minder dan 10% van de geïnstalleerde productiecapaciteit op deze markt. Het is dus een markt met een sterke concurrentie en een veelheid aan spelers.

8. “Naar waar gaan de 4 miljard aan investeringen die u gepland hebt ? Zeker niet naar groene energie!”

Electrabel is reeds de grootste producent van groene stroom van het land. Als al onze projecten gerealiseerd worden (vb. uitbreiding van Coo, offshore windpark Mermaid…), zouden we binnen 10 jaar in België meerdere miljarden euro kunnen investeren op drie assen: een decentraal geproduceerde energie, met een lagere CO2-uitstoot en de ontwikkeling van slimme, geconnecteerde en digitale diensten die de energie-efficiëntie van de Belgische gezinnen en bedrijven verbeteren. Of het nu een opslag op grote schaal betreft of een verbetering van de energie-efficiëntie, er zijn meerdere projecten waarop we willen verder werken in België. Deze projecten zijn geen tegenprestatie voor het nucleaire akkoord maar wel een ambitie van Electrabel en van de ENGIE Groep om leider te zijn in de energietransitie in België.

9. “De 20 miljoen € die jaarlijks door Electrabel wordt betaald voor de verlenging van Doel 1 en Doel 2 gaan in het energietransitiefonds. Jullie kunnen daar ook aanspraak op maken en betalen dus aan jezelf!”

Het is de overheid die zal beslissen hoe ze het energietransitiefonds zal aanwenden. Het zullen ongetwijfeld de meest innovatieve projecten zijn die via dit fonds gesteund zullen worden. Dat zullen alvast investeringen zijn die niet op de factuur van de consumenten komen.

10. “Er moeten nu wetteksten opgesteld worden maar Electrabel heeft alles al getekend. Het is dus Electrabel die de wetten in dit land maakt!”

Het is het Parlement dat in België de wetten maakt op basis van een wetsvoorstel van de regering. Electrabel heeft getekend voor het kader binnen hetwelke wij ons voor 10 jaar willen engageren. Ons uitgangspunt is steeds hetzelfde geweest sinds de Federale regering in 2014 heeft aangekondigd dat ze Doel 1 en Doel 2 wil verlengen: om deze te verlengen moeten wij zware investeringen doen ten belope van 700 miljoen euro. Opdat we dit kunnen doen moeten we een juridische zekerheid hebben. Een industriële onderneming heeft zekerheden nodig over het fiscale kader en geen steeds wisselend kader.

04.12.2015